Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 143/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 143/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 143/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9876, datë 14.2.2008, “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8781
Tiranë, më 12.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI