Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 143/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 143/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 143/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “ Për ndihmën juridike”.
Nr. Dekretit 8175
Tiranë, më 14.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI