Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 142/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 142/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 142/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 111/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8174
Tiranë, më 14.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI