Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 141/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 141/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 141/2014 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8780
Tiranë, më 12.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI