Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 140/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 140/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 140/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9400
Tiranë, më 08.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI