Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 138/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 138/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
Nr. Dekretit 9374
Tiranë, më 18.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI