Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 138/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 138/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 138/2013 “Për burimet e energjisë së rinovueshme”.
Nr. Dekretit 8171
Tiranë, më 14.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI