Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 137/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 137/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 137/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 033, datë 11.12.2008 “Për lojërat e fatit” të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8170
Tiranë, më 13.05.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI