Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 136/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 136/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 136/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9939
Tiranë, më 09.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI