Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 136/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 136/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 136/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9368
Tiranë, më 17.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI