Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 135/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 135/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 135/2016 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjetike”.

Nr. Dekretit 9938
Tiranë, më 09.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI