Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 135/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 135/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 135/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 128, datë 11.05.2009 “Për tregtinë elektronike”.
Nr. Dekretit 8168
Tiranë, më 13.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI