Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 134/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9937
Tiranë, më 09.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI