Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 134/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9062, datë 8.5.2003, “Kodi i Familjes””.
Nr. Dekretit 9367
Tiranë, më 17.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI