Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 134/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 134/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8758
Tiranë, më 24.10.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI