Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 132/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 132/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9935
Tiranë, më 09.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI