Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 132/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 132/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 132/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9695, datë 19.3.2007, “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9366
Tiranë, më 17.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI