Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 131/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 131/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 131/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9934
Tiranë, më 09.01.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI