Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 131/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 131/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 131/2014 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore” të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8749
Tiranë, më 17.10.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI