Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 131/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 131/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 131/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë” të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8164
Tiranë, më 13.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI