Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 130/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 130/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 130/2014 “Për disa shtesa dhe një ndryshim në ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave të administrimit dhe mbrojtjes së tokës”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8748
Tiranë, më 17.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI