Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 129/2016 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9932
Tiranë, më 30.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI