Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 129/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 129/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin  nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8747
Tiranë, më 17.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI