Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 128/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 128/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 128/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9150, datë 30.10.2003, “Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 8746
Tiranë, më 17.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI