Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 126/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 126/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 126/2013 “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 10 383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 8150
Tiranë, më 2.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI