Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 126/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 126/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 126/2012 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 6, datë 12.12.2012, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 487, datë 5.12.2011 “Për buxhetin e vitit 2012”””.
Nr. Dekretit 7915
Tiranë, më 7.1.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI