Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 125/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 125/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 125/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 17/2014, datë 20.2.2014, “Për një shtesë në ligjin nr. 8580, datë 17.2.2000, “Për partitë politike”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8741
Tiranë, më 14.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI