Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 125/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 125/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 125/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7914
Tiranë, më 7.1.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI