Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 124/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 124/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 124/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 273, datë 29.4.2010, “Për dokumentin elektronik”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9930
Tiranë, më 30.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI