Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 123/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 123/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 123/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2015, “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara””.
Nr. Dekretit 9929
Tiranë, më 30.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI