Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 123/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 123/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 123/2013 “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet kontraktues, dhe shoqërisë “Rapiscan Security, INC.”, si koncesionar, për financimin, ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë dhe tarifës së shërbimit të skanimit”.

Nr. Dekretit 8143
Tiranë, më 2.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI