Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 123/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 123/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 123/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7912
Tiranë, më 7.1.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI