Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 122/2014 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 17.9.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014””.
Nr. Dekretit 8738
Tiranë, më 14.10.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI