Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 122/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8131
Tiranë, më 30.04.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI