Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 122/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 122/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7911
Tiranë, më 7.1.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI