Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 12/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 12/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 12/2017 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9874, datë 14.2.2008, “Për ankandin publik”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10015
Tiranë, më 20.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI