Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 12/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 12/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 12/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja e transmetimit 400 kV Shqipëri – Kosovë (Tiranë – Prishtinë)””.

Nr. Dekretit 8505
Tiranë, më 24.02.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI