Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 1/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 1/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 1/2017 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 16.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9998
Tiranë, më 09.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI