Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 119/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 119/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.119/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9363, datë 24.3.2005, “Për mënyrën dhe procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë vendit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9884
Tiranë, më 06.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI