Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 116/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 116/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 116/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Përfituesi”, e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, “Agjencia zbatuese e projektit”, dhe KfW Frankfurt am Main, “KfW”, për përgatitjen e projektit dhe studimeve të fizibilitetit për ndërtimin/rindërtimin e sistemeve të furnizimit me ujë në zonat rurale”.

Nr. Dekretit 9307
Tiranë, më 03.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI