Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 116/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 116/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 116/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 4.12.2003 “Për përgjimin e telekomunikimeve”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7874
Tiranë, më 26.12.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI