Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 115/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 115/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 115/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8105
Tiranë, më 18.04.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI