Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 114/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9848
Tiranë, më 14.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI