Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”.
Nr. Dekretit 9309
Tiranë, më 06.11.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI