Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 114/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8104
Tiranë, më 18.04.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI