Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 114/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 114/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 7861
Tiranë, më 17.12.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI