Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 113/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 113/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 113/2016 “Për disa shtesa në ligjin nr.7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9847
Tiranë, më 14.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI