Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 111/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 111/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr.111/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9845
Tiranë, më 14.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI