Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 110/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 110/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 
Shpalljen e ligjit nr. 110/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin””.
Nr. Dekretit 9286
Tiranë, më 23.10.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI