Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 109/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 109/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 109/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr.10 031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9871
Tiranë, më 21.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI